Podmínky užívání webu Chůvomat.cz

Důležité upozornění

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky užívání – používáním webových stránek www.chuvomat.cz potvrzujete, že jste si je přečetli, porozuměli jim a v plném rozsahu s jejich zněním souhlasíte.

Úvodní ustanovení

Provozovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a aplikace umístěné na webových serverech pod hlavičkou Chuvomat.cz (dále jen „Služby“).

Vztahy Provozovatele s Uživateli Služeb a Návštěvníky se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky užívání Služeb, umístěné na webových serverech Provozovatele.

Vztahy Provozovatele s Návštěvníky a Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

Definice použitých pojmů

Provozovatelem je nepodnikající fyzická osoba Ing. Jakub Vilšer.

Servery Provozovatele jsou webové servery pod hlavičkou Chuvomat.cz.

Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serverech Provozovatele, která využívá Služeb Provozovatele.

Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Provozovatele a užívá jejich obsahu, aniž by se registrovala.

Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele a Uživatele.

Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.

Obecná ustanovení

Práva a povinnosti Provozovatele, Uživatelů a Návštěvníků při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky, tj. Uživatele i Návštěvníky. Uživatel i Návštěvník vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na Server Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Serveru Provozovatele, a tímto se zavazuje tyto dodržovat.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Provozovatel je oprávněn kdykoliv Podmínky změnit, a to i bez předchozího výslovného informování Uživatele a Návštěvníka, přičemž změny Podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejněni. Uživatel a Návštěvník se zavazují pravidelně se seznamovat se zněním a případnými změnami těchto Podmínek.

Registrace uživatele


Registrace na Serveru www.chuvomat.cz je zdarma. Při registraci se zadávají základní registrační údaje: jméno, uživatelské jméno, heslo a emailová adresa.

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené používáním Serveru chuvomat.cz či jeho nedostupností. Provozovatel je oprávněn poskytování Služeb Serveru chuvomat.cz kdykoliv měnit, přerušit nebo ukončit. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn kdykoliv, a to i bez udání důvodů, odmítnout nebo zrušit registraci (účet) Uživatele, a to bez jakékoliv náhrady.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Inzerce Uživatelů

Uživatel nabízí na webu chuvomat.cz pouze takové Služby, které hodlá skutečně realizovat, a dále Uživatel užívá Služby nabízené pro své soukromé účely.

Vystavením inzerátu Uživatele, bere Uživatel na vědomí, že plně odpovídá za jeho obsah, plně odpovídá za jakékoliv porušení práv a povinností souvisejících s užíváním Serveru chuvomat.cz či porušením právních předpisů České republiky.

Provozovatel je zprostředkovatelem, který umožňuje Uživateli prostřednictvím Serveru chuvomat.cz nabídnout inzerování Služby, popř. se přihlásit k Serveru a nabízenou Službu užít. Provozovatel neodpovídává za kvalitu nabízených a poskytovaných Služeb či následků z tohoto vyplývajících. Dohoda o poskytnutí či užití dané Služby je smluvním vztahem mezi dvěma Uživateli, kdy Provozovatel tento vztah neovlivňuje a rovněž se na tomto smluvním vztahu nijak nepodílí a nenese tak odpovědnost za náhradu škody, a to ani v souvislosti s nesprávným fungováním Služeb Serveru chuvomat.cz či s jeho nefunkčností.

Provozovatel je oprávněn odstranit jakákoliv data na Serveru chuvomat.cz Uživatelem umístěná, a to bez jeho vědomí a jeho předchozího souhlasu nebo oznámení. Provozovatel je oprávněn zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat.

Provozovatel není odpovědný za případné zneužití nebo nakládání s dobrovolně poskytnutými daty Uživatele zveřejněnými na Serveru chuvomat.cz, k němuž došlo třetí osobou.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.chuvomat.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, a to vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby Uživatele, byly zpracovány Provozovatelem Serveru za účelem, pro který jsou získávány.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré jím poskytnuté údaje a data, které zveřejňuje na Serveru chuvomat.cz, uvádí zcela dobrovolně.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Provozovatel je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00063812.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem Serveru chuvomat.cz je Provozovatel, který je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách chuvomat.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Odkazy na jiné stránky, reklamní sdělení

Na stránkách www.chuvomat.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Uživatel výslovně souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv obsahujících informace či obchodní sdělení třetích osob, o novinkách Serveru či provozních záležitostech ze strany Provozovatele. Uživatel výslovně souhlasí s připojením reklamních sdělení na závěr odeslané zprávy.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli a Návštěvníkovi z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Návštěvníkovi, kdy Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.


Tým serveru

Chuvomat.cz